Crystallo Nuvolato

Name : Crystallo Nuvolato
Type : Quartzite
Finish : Polished
Bundle Number : 6660
Avg. Size : 117″ x 80″
Also Known As : Lumix, Crystallo
Origin : Brazil